நீங்கள் சேர முன் இதை எழுதவும் Webtalk! ⚠️

சேரும் போது Webtalk நிச்சயமாக ஒரு நல்ல யோசனை போல் தோன்றலாம் (எங்கள் ஆழமான பார்வை விமர்சனம்), நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றியமைக்கும் ஒரு முடிவு உள்ளது: வலது பக்கம் சேர்ந்துகொள்வது அணி. ... மேலும் வாசிக்க